Tema iz Rotarija – Ceremonijar majstor

posted in: Predavanja | 0

Ponavljanje je majka znanja, Repetitio mater studiorum est! lli, ponavljanje je majka znanja – glasi latinska poslovica. Kako i Rotariju stalno treba učiti i podsećati se, naš brat Nikola Pejović odsžao nam je vrlo zanimljivo predavanje o tome šta su zaduženja i obaveze ceremonijara jednog Rotary kluba.

Ceremonija je izuzetno bitna stvar u uređenju odnosa i reda kod svakog organizovanog društva, grupe udruženja uključujući tako i naše. Tu je predviđen niz situacija i okolnosti kako se i kada lica ophode, kojim redosledom, na koji način, kako je protokol sedenja/stajanja na svečanim sednicama, Skupštini, pred zvanicama i gostima visokog ranga iz zemlje i inostranstva, kako ide redosled početak, tok i kraj redovnog sastanka, kako posebnih namena itd.

Ceremonijar majstor je lice koje se brine o sprovođenju celog protokola. Osim redovnih, isti se posebno bavi i načinom oblačenja članstva, nošenja obeležja kluba i članova, stara se o mestu za održavanje skupa, broju mesta za sedenje/stajanje, redosledu mesta za sedenje/stajanje, meniju – ako je isti predviđen – posluženju, muzičko scenskim sadržajima koji prate skup,tehničkoj proprati za podršku skupu i drugim detaljima od značaja za uspeh samog skupa.

OPŠTA NAČELA PROTOKOLA

– Svi članovi moraju biti propisano odeveni shodno pravilima Rotarija.

– Svi članovi moraju imati obeležje na reveru – značku. Istu dobijaju inauguracijom u članstvo.

– Pored značke, član može imati i broš, kaiš, maramu, sako, itd sa oznakama Rotarija, ali je značka obavezni deo.

– Svaki klub mora da ima: povelju o čarterovanju, zastavu kluba, zvono, i zastavicu kluba. O njima se stara ceremonijar i iste uvek nosi sa sobom na skupovima Rotarija, sem ako drugačije ne donese odluku Bord kluba usled nemogućnosti isticanja istih.

– Svaki klub u svom postojanju razmenjuje zastavice sa drugim klubovima. Iste zadužuje ceremonijar i takodje dekoriše prostor u kome se odvija skup, sem u situacijama kao u prethodnom stavu.

– U slučaju da je član zaboravio značku, istu zadužuje kod ceremonijara kao rezervnu koju vraća odmah na kraju Skupa. Donira blagajniku kluba 1/2 vrednosti same značke za humanitarne projekte Kluba.

– U slučaju da je izgubio, postupa se shodno prethodnom stavu do kupovine nove.

– Za sve članove Kluba pušače, ceremonijar je dužan da obezbedi prostor za pušenje. Isti je aktivan do 10 min. pre početka skupa, i nakon zvaničnog završetka istog. Za vreme trajanja skupa, zabranjeno je izlaženje radi pušenja.

-Za posebne slučajeve koji su prisutni u članstvu a imaju zdravstveni problem – vegetarijanci, dijabetes,alergični su na nešto, itd., poželjno je da ceremonijar zna radi stvaranja uslova za njihov prijatan ugođaj na Skupu.

– Ceremonijar brine da skupu ne prisustvuju 3. lica koja nisu pozvana za skup, odnosno da lica koja imaju drugačije namere od odrednica Kluba da remete rad istog moraju biti udaljeni od lokaliteta na bezbednoj distanci.. Takodje, lica koja ometaju rad skupa galamom, vikom ili nekim drugim upadicama neprimerenim osnovnom ponašanju takodje mogu biti opomenuta a potom i udaljena sa skupa.

– Lica koja nisu odevena za prilike koje nalaze Klub – šorc, majica na bretele, bikini, papuče isl neće biti puštena da učestvuju na skupu.

– Posebno mesto u protokolu je predviđeno za medije ukoliko ista prisustvuju skupu

– Minut pre početka skupa, ceremonijar poziva sve prisutne da zauzmu svoja mesta i da utišaju-isključe pejdžere, mobilne telefone alarme i sl. koji mogu ometati rad skupa.

– Ceremonijar otvara skup rečima: “Dobro veče/dan braćo i sestre, počinje redovni sastanak/skupština/konferencija/ kojim predsedava predsednik-predsedavajući __________,” i poziva pruženom desnom rukom otvorenog dlana u visini lakta da predsednik-predsedavajući uzme reč.

– Nakon objave početka rada skupa i usvojenog dnevnog reda, predsedavajući poziva ceremonijara da pročita “Poruke rotarija”.Poruke rotarija se prate u stojećem stavu svih prisutnih, s tim da u slučaju da je skup stojeći, ceremonijar izlazi korak napred ispred svih, a ako je skup sedeći, ceremonijar ide korak iza sedećeg mesta. Poruke rotarija čitaju se razgovetno i jasno. Pravilo stajanja u rotariju dok se čita “poruka rotarija” važi i za goste, treća lica, medije i sve prisutne na skupu. Sva navedena 3. lica na pokret ceremonijara levom rukom otvorenog dlana u visini lakta ustaju sa svojih sedećih mesta. Potom sledi minut posvećen rotari misiji, rotarijanstvu i sebi a zatim ceremonijar desnom rukom okrenutog dlana na dole pokazuje svima sem predsedavajućem da sednu.

– Poruke rotarija moraju da poseduju: predsednik, sekretar i ceremonijar. Poželjno je da svi članovi Kluba imaju isto.

– Pre svakog skupa, ceremonijar mora doći najmanje 30 minuta pre početka istog kako bi obezbedio i proverio sve elemente za redovno vodjenje skupa.

– Na samom sastanku, ceremonijar u granicama svojih ovlašćenja i na zahtev predsedavajućeg može pomagati istom radi uspešnosti izvođenju skupa u tehničkom smislu obezbeđenja dodatnog svetla, smanjenja svetla, smanjenja tona, i sl., obezbeđenja papira, olovke ili drugih pomagala kako bi se skup dalje nesmetano mogao odvijati.

– Ceremonijar se brine o regularnosti glasanja na skupu, ako za tim ima potrebe, konstatujući broj članova, prava glasa i daje izveštaj o samom glasanju.

– Ceremonijar sa sobom nosi na skup: zvono, zastavu, zastavice i Povelju o čarterovanju, ukoliko Klub nema svoj prostor. Iste vraća nakon završetka skupa i poslednji odlazi nakon zvaničnog dela rada.

– Posebna briga posvećena je zastavicama drugih Klubova razmenjenih u istoriji rada i razvoja istog, koje kači na za to predviđeno mesto na skupovima ili na za to utvrđenu poziciju ako Klub ima svoj prostor.

– Nakon završetka zvaničnog dela skupa, udarom u zvono, ceremonijar ustaje sa svog mesta ako stoji i poziva članove, goste, medije itd., na produženo druženje i razgovore u za to predviđeni prostor. Potom otvara prostor za pušenje.

– U slučaju da je ceremonijar sprečen, izostaje sa skupa, opravdano, najavljeno ili nenajavljeno, o samom protokolu stara se po automatizmu past ceremonijar nakon usaglašavanja sa predsednikom/predsedavajućim.

– U slučaju da je ceremonijr na duže odsutan/sprečen da obalja zaduženja za koja je biran, Bord donosi na prvoj narednoj sednici odgovarajuće odluke u vezi vršenja

1.- SKUPŠTINA
Za Skupštinu, bila ona redovna ili vanredna, ceremonijar je dužan da obezbedi sve uslove radi njenog regularnog održavanja shodno Statutu i drugim aktima Kluba, zajedno sa predsednikom, sekretarom i drugim oficirima kluba.

2.- GOSTOVANJA
Za svakog gostujućeg u Klubu, ceremonijar mora da izdvoji 5 minuta pre početka skupa kako bi istog u zvaničnoj formi izvestio o protokolu i načinu ophođenja, ponašanja, sedenja/stajanja, kada uzima reč itd.

3.- MEDIJI
Obaveštava predstavnike medija o principima rada i funkcionisanja samog skupa, pravilu ponašanja, i tome slično. Ukazuje na načela i bitne pojedinosti-specifičnosti održavanja samog skupa, posebno kada istom gostuju VIP predstavnici. Pod VIP predstavnicima podrazumevaju se: Predsednik i svi visoki funkcioneri Rotari internacionale, Zone i Distrikta; NJ.K.V.;predstavnici diplomatskog kora, ugledni i eminentni privrednici iz zemlje i sveta, priznati umetnici, naučni radnici, sportisti, nosioci laureata i domaćih i inostranih priznanja za svoj rad i doprinos i zvaničnici iz Skupštine,Predsednik Republike, Vlade i drugih državnih institucija sistema sa posebnim ovlašćenjem -Stara se o njihovom smeštaju pre, za vreme i nakon završetka skupa i brine o njima u domenu obezbeđivanja neophodnih sagovornika ukoliko za to iskažu potrebu nakon skupa.

Leave a Reply